2015

 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
  vybudovanie vnútornej kanalizácie
  vybudovanie vodovodu a plynovodu
  rekonštrukcia teplovodu
  rekonštrukcia pôvodných objektov a výstavba nových objektov s príslušnou technológiou
 • R1, Selenec - Beladice - spevnenia pod mostami
  úprava svahových kužeľov
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Aglomerácia Kanianka - kanalizácia
  vybudovanie kanalizácie
  čistenie koryta, vrátane lomového kameňa
 • Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno - spoločenské centrum obce Bučany
  rekonštrukcia budovy (elektroinštalácie, kúrenia, podlahy, omietok, vonkajšej fasády), úprava chodníkov a okolia
 • IBV - PANSKÁ ALEJ - Dvojdomy Pezinok
  3trkové lôžka so zhutnením, železobetónové dosky, murované konštrukcie, omietky, betónové mazaniny, elektroinštalácia, krov, strešná krytina, fasáda so zateplením
 • Obytná zóna PANSKÁ ALEJ Pezinok
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Obytná zóna KAMENNÝ MLYN III. etapa
  vybudovanie kanalizácie splaškovej a dažďovej