2016

 • Zariadenie pre seniorov, Zborov nad Bystricou
  prípojka splaškovej a dažďovej kanalizáciee
  čistenie odpadových vôd
  výstavba zariadenia pre seniorov vrátane podobjektov
 • IBV Kamenný mlyn III. etapa
  pozemné komunikácie
 • Agromarko penzión s wellness, Trusalová
  vybudovanie rekreačno-relaxačného zariadenia
 • Centrum výskumu a inovácií bezpečnostných zásahových činností na stavebnom objekte "Ubytovacie bloky III, IV - zakladanie objektov"
  kompletná realizácia základových konštrukcií pre Ubytovacie bloky III, IV
 • Vyraďovanie JE-A, II. etapa
  zlikvidovanie stavebnej časti objektu č. 11/10
  zložisko nízkoaktívnych kalov objekt č. 839
  zdemontovanie a fragmentácia potrubia v potrubných kanáloch
 • ČOV Nové Mesto Nad Váhom - zateplenie budov
  prevádzková budova
  garáž a kompresovňa
 • Kanalizácia a ČOV Sereď
  stoka E10 - pokládka kompletnej kanalizácie
  dobudovanie kanalizačných odbočení
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
  vybudovanie stokovej siete

  kanalizačné odbočky
  rozvodná sieť v obci Kotešová
 • Hydinárska farma v Chalmovej
  vybudovanie chovnej stanice a haly
  vybudovanie spojovacej chodby, prehĺbenie násypu
 • Rekonštrukcia komunikácií na príjazdových plochách CALMIT Tisovec
  vyhotovenie nového parkoviska
  oprava príjazdovej asfaltovej komunikácie
 • Wellness Florián, Pleš
  vybudovanie welness objektu
 • Príprava strategického parku NITRA, regulácia hladiny podzemnej vody
  pokládka dažďovej kanalizácie (kompletné zriadenie kanalizácie, vrátane výkopov, obsypov, zásypov, montáže potrubia, šachiet, čerpanie vody, montáž a demontáž paženia, montáž drenáže, osadenie studňových šachiet a ich utesnenie, popojenie a osdenie prechodiek)
  čerpacie stanice