Referencie

2004

 • Špeciálna základná škola Malé Tatry 3 – Ružomberok - stavebné úpravy
 • Res, a. s. – Ružomberok – rekonštrukcia teplárne
 • Smrečina Holding – Banská Bystrica - výroba oceľovej pergoly
 • Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače - železobetónový základ pod stroj na triedenie SM dreva 
  Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače - sušiareň reziva – základy III. Etapa
 • Smrečina Holding - Banská Bystrica: 
  prístupová spevnená plocha
  kruhové základy pod vodojemy
  kanalizácia korugovaná 300 – 325 m
  výroba energomosta
  štrkový násyp – spevnená plocha
  oceľový základ pod DVD stroj
 • Morava, s. r. o. – Liptovské Sliače 
  stavba modernizácia stroja na výrobu drevovláknitej dosky
  stavebné úpravy pre sušiarenský kryt
 • Smrečina Holding - Banská Bystrica:
  opláštenie fasády - priemyselnej budovy na výrobu DVD
 • Imuna – Šarišské Michaľany:
  fasáda – plastové opláštenie 1234m2
  klampiarske práce

2005

 • Morava, s.r.o. – Liptovské Sliače – štiepkovačka dreva – stavebná časť
 • ISE, s. r. o. – Bratislava – zatepľovanie fasády – 3 248 m2
 • Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici:
  spracovanie kalamity harvestorom-spracovanie kalamitnej hmoty
  uvoľňovanie ciest
  spracovanie náhodnej a kalamitnej ťažby
  vývoz vymanipulovanej drevnej hmoty na odvozné miesto
  vytriedenie drevnej hmoty podľa drevín a sortimentov podľa technologického postupu vypracovaného vedúcim ochranného obvodu D. Smokovec
 • ORAGRO spol. s r. o. – Oravské Veselé -rekonštrukcia maštalí - zhotovenie vonkajších a vnútorných omietok + vonkajšie a vnútorné maľby
 • Diagnostické centrum - Ružomberok - prebudovanie objektu dielní na telovýchovné zariadenie + realizácia plynovej kotolne
 • IMPLICIT, s. r. o. – Topoľčany - údržbárske a zámočnícke práce 
  Krajský školský úrad v Žiline – rekonštrukcia plynovej kotolne a obvodového plášťa v Liptovskom Mikuláši
 • Detský domov - Ružomberok - stavebné úpravy a opravy
 • Domov mládeže – Ružomberok - výstavba plynovej kotolne + projekt
 • Štátne lesy Macedónsko v oblasti Ohrid, Bitola, Strumica - ťažba dreva harvestorovou technológiou

2006

 • Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik - Banská Bystrica - ťažbová činnosť vykonávaná viacoperačnými strojmi a výroba sortimentov drevnej hmoty v kvalite podľa STN 480055 a STN 480056. Ich sústredenie na lokalite odvozu a sústredenie vrcholcov, ktoré ostali po ťažbe v porastoch na lokalitu určenú objednávateľom.
 • Mobiko plus, a. s. - rekonštrukcia rozvodov tepla 1269m v lokalitách Poděbradova, Budovatelů-Dlouhá-Sportovní, Budovatelů-Gregorova-Jubilejní v Novom Jičíne
 • Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - ťažbová činnosť vykonávaná viacoperačnými strojmi a výroba sortimentov drevnej hmoty v kvalite podľa STN 480055 a STN 480056 a ich sústredení na lokalite odvozu v JPRL v obvode Odštepného závodu Námestovo (2000 m3), Rožňava (6000 m3)
 • Zipp Bratislava spol. s r. o. - výkopové práce a pokládka kanalizačné potrubia DN400/1520 m na stavbe „Kanalizácia a ČOV mesta Martin a regiónu Dolný Turiec“
 • ČOV-Šaľa - monolitická časť stavby - dosadzovacia nádrž
 • "Apartmány Hrabovo", APS Alkon, a. s. – výstavba 2 apartmánových domov č. R2 a č. A3 – Ružomberok - mestká časť Hrabovo

2007

 • "Apartmány Hrabovo", APS Alkon, a. s. – Spišská Nová Ves - výstavba 2 apartmánových domov č. R2 a č. A3 – Ružomberok - mestká časť Hrabovo
 • ZIPP Bratislava, spol. s r. o. - stavba „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“:
  kanalizačný zberač Klokočov-Turzovka – potrubie PVC korug. DN300 – 9022m
  kanalizácia Klokočov-potrubie PVC korug. DN300-11375m
  kanalizácia klokočov – odbočky potrubie PVC DN150-1837m 306ks
  vodovod Klokočov-potrubie HDP 100 – 5070m
  vodovod Klokočov-odbočky 120ks
  križovanie vodných tokov oc.chraničkou DN 630x8mm uloženou do kopanej ryhy 177m vr. vymedz. objímok, vr. manžiet, vr. injektáže
  komunikácie-obnova 2 a 3 tr.asfaftový betón AC 11- 6504m
 • Morava Construct, S.R.L. Bucurest sector 6 – Pokládka:
  splaškovej kanalizácie DN 300/650 m
  dažďovej kanalizácie - DN 250/125 m, DN 300/260,DN400/360m,DN600/160m,DN800/455m
  požiarny vodovod HDP100/1360 m

2008

 • ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. – stavba „Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín - Hrnčiarska a Cintorínska “ Pokládka:

  kanalizačného potrubia DN 300/356m
  kanalizačné odbočky DN160/37,-ks
  vodovodného potrubia HDP DN 100/357m
  vodovodných prípojok HDP DN 50/37,-ks

  Šamorín miestna časť Čilistov - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/1280m
  kanalizačné odbočky DN 150/1950m, 325ks
  výtlačné potrubie HDP DN 100/140m
  rekonštrukcia prečerpávacej stanice 1 ks

  Šamorín miestna časť Mliečno – Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/1236m
  kanalizačné odbočky DN 160/112,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 150/1322 m

  Obec Holice – miestna časť Čechová - Pokládka:
  výtlačné potrubie HDPE DN 80mm/829m
  vodovodného potrubia HDPE DN 150mm/1239m
  Obec Trnávka – kanalizácia - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/2750 m
  kanalizačné odbočky DN 150 m/1050 m, 175 ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 80 mm
  čerpacie stanice stavebná časť 3 ks
 • ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. – stavba "Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta"
  ČOV – Galanta – monolitická časť stavby
  aktivačná nádrž
  2 x dosadzovacia nádrž
  Vyhnívacia nádrž
  Anajrobná nádrž

 • Poštová banka, a. s. pobočka Karlova Ves
  rekonštrukčné práce na 5 a 4 poschodí – nové kancelárske priestory
  Poštová banka, a.s. pobočka Petržalka - rekonštrukcia pobočky
 • Váhostav-sk a.s. - Obec Jánovce západné Slovensko stavba: „Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín“ - Pokládka:
  kanalizačného potrubia korug. DN 300/2653m
  kanalizačné odbočky PVC DN 160/1336m, 183,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 100/1860m, DN 150/68m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/2350m, DN 150/756m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/1306m, 183,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 5,-ks
  asfaltový kryt hr.10mm/ 3245m2

2009

 • Pokračovanie projektu
  ZIPP BRATISLAVA „Dodávka pitnej vidy a odkanalizovanie Horných Kysúc“
  kanalizačný zberač Klokočov-Turzovka – potrubie PVC korug. DN300 – 8022m
  kanalizácia Klokočov-potrubie PVC korug. DN300-9375m
  kanalizácia klokočov – odbočky potrubie PVC DN150-1837m 306ks
  vodovod Klokočov-potrubie HDP 100 – 5070m
  vodovod Klokočov-odbočky 120ks
  križovanie vodných tokov oc.chraničkou DN 630x8mm uloženou do kopanej ryhy 177m vr. vymedz. objímok, vr. manžiet, vr. injektáže
  komunikácie-obnova 2 a 3 tr.asfaftový betón AC 11- 6504m
  ZIPP BRATISLAVA Oravská Lesná :
  obj. SO 210-00, Most v km 4,538 20 – 5,27680
  oprava segregovaných miest betónových konštrukcií
  Obec Holice - Pokládka:
  kanalizačné potrubie korugované DN 300/11200m
  kanalizačné odbočky DN 150/3900m, 578,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/1604m, DN 100/3873m, DN 125/1922m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/9860m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/2544m, 362,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 13,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/ 24231m2
 • Obec Jelka - kanalizácia, Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/5663m
  kanalizačné odbočky DN 150/1926m, 321,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/170m, DN 100/144m, DN 150/73m
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/6795m2
 • Aglomerácia Šamorín, ČOV-Jelka
  biologický združený objekt čistiarne odpadových vôd
  prevádzkové budovy
 • Obec Báč - Realizácia:
  čerpacie stanice – stavebná časť 3,-ks
  úpravy miestnych komunikácií s asfaltobetónom hr.150mm/ 3589m2
 • Obec Kralovianky - Realizácia:
  čerpacia stanica-stavebná časť 1,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.150mm/846m2
  Obec Šamot – Realizácia:
  čerpacia stanica-typ3/2ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/768m2
  Poštová banka a.s. – Bratislava:
  rekonštrukcia pobočky v Dolnom Kubíne
  rekonštrukcia pobočky v Senici
  rekonštrukcia pobočky v Žiari nad Hronom

2010

 • Pokračovanie výstavby
  Obec Jánovce západné slovensko - Pokládka:
  kanalizačného potrubia korug. DN 300/2653m
  kanalizačné odbočky PVC DN 160/1336m, 183,-ks
  výtlačné potrubie HDPE DN 100/1860m, DN 150/68m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/2350m, DN 150/756m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/1306m, 183,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 5,-ks
  asfaltový kryt hr.10mm/ 3245m2 Váhostav-sk a.s.
 • Pokračovanie výstavby
  Obec Holice - Pokládka:
  kanalizačné potrubie korugované DN 300/11200m
  kanalizačné odbočky DN 150/3900m, 578,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/1604m, DN 100/3873m, DN 125/1922m
  vodovodné potrubie HDPE DN 100/9860m
  vodovodné prípojky HDPE DN 50/2544m, 362,-ks
  čerpacie stanice-stavebná časť 13,-ks
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/ 24231m2
 • Šamorín miestna časť Čilistov – Pokládka:
  výtlačného potrubia HDPE DN 100/1008m
 • Pokračovanie výstavby
  Obec Jelka - Pokládka:
  kanalizačného potrubia DN 300/5663m
  kanalizačné odbočky DN 150/1926m, 321,-ks
  výtlačné potrubie DN 80/170m, DN 100/144m, DN 150/73m
  kryt z asfaltobetónu hr.100mm/6795m2
 • Obec Blatná na Ostrove:
  rekonštrukcia prevádzkovej budovy vodojemu
 • Stavba R1 Nitra, západ - Selenec, 1.úsek-pokládka kanalizačného potrubia

2011

 • Kanalizácia a ČOV Východná
 • Kanalizácia a ČOV Važec
 • Mosty R1
 • Odkanalizovanie Horných Kysúc
 • Most Poľsko
 • Mosty Banská Bystrica
 • Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené
 • Vonkajšia kanalizácia - dažďová, splašková a vodovédné prípojky pre druhú etapu výstavby na stavbe "Bytové domy - Sídlisko Mostná, Handlová II. etapa
 • ČOV Štúrovo

2012

 • Obec Východná:
  kanalizácia a ČOV Východná
  výtlačné potrubie Východná-Hybe
 • Šaštín - Stráže:
  revitalizácia gravitačnej kanalizácie
  realizácia splaškovej kanalizácie
  realizácia domových prípojok
  realizácia ČS1, ČS2, ČS3

2013

 • I/61 Trenčín - most
  výkopové a zemné práce
  práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  práce na vrchnej stavbe diaľníc, spodnej stavbe diaľníc, izolačné práce proti vode
  špeciálne základové práce
 • Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV
  vybudovanie kanalizácie
  Vybudovanie vodovodnej prípojky
 • Obytná zóna MONARI Bratislava
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obalového kameniva a asfaltového betónu
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod PIEŠŤANY                       Valaská Belá - oprava opevnenia na toku Nitrica
  Dvory nad Žitavou, Stará Žitava - čistenie v RKM 20.000-21.000
  Siladice - oprava pravostranného brehu
  Slovany - čistenie usadzovacej nádrže
  Dvorníky - oprava ľavostranného brehového opevnenia
  N. Hrádok - Šurany, r. Nitra - dosyp koruny PSOH km 24.300-25.300

2014

 • Obytná zóna KAMENNÝ MLYN II. etapa
  odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Povodňové zabezpečovacie práce na toku Varínka - k.u. Terchová
  oprava dlažieb lomového kameňa
  úprava vodotoku
  svahovanie trvalých svahov
  zrovnávanie lomového kameňa
  úprava pláne, zahádzka lomovým kameňom
 • Martinské centrum pre biomedicínu
  štrkové vankúše so zhutnením
  železobetónový monolitický skelet budovy
  obvodové murivo a deliace priečky vrátane akustických
  vnútorné omietky a potery
 • Zabezpečovacie práce na odstránenie povodňových škôd 2014 na tokoch:
  Belá - kres Lipt. Hrádok
  Studený Potok - okres Tvrdošín
  Polhoranka - okres Námestovo
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod PIEŠŤANY        
  Dvory nad Žitavou - čistenie koryta, úprava brehov
  Dolný Oháj - čistenie koryta, úprava brehov
  Lopušné Pažište - čistenie koryta
  Bešeňov - čistenie koryta, úprava brehov

2015

 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
  vybudovanie vnútornej kanalizácie
  vybudovanie vodovodu a plynovodu
  rekonštrukcia teplovodu
  rekonštrukcia pôvodných objektov a výstavba nových objektov s príslušnou technológiou
 • R1, Selenec - Beladice - spevnenia pod mostami
  úprava svahových kužeľov
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Aglomerácia Kanianka - kanalizácia
  vybudovanie kanalizácie
  čistenie koryta, vrátane lomového kameňa
 • Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno - spoločenské centrum obce Bučany
  rekonštrukcia budovy (elektroinštalácie, kúrenia, podlahy, omietok, vonkajšej fasády), úprava chodníkov a okolia
 • IBV - PANSKÁ ALEJ - Dvojdomy Pezinok
  3trkové lôžka so zhutnením, železobetónové dosky, murované konštrukcie, omietky, betónové mazaniny, elektroinštalácia, krov, strešná krytina, fasáda so zateplením
 • Obytná zóna PANSKÁ ALEJ Pezinok
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obaľovného kameniva a asfaltového betónu
 • Obytná zóna KAMENNÝ MLYN III. etapa
  vybudovanie kanalizácie splaškovej a dažďovej

2016

 • Zariadenie pre seniorov, Zborov nad Bystricou
  prípojka splaškovej a dažďovej kanalizáciee
  čistenie odpadových vôd
  výstavba zariadenia pre seniorov vrátane podobjektov
 • IBV Kamenný mlyn III. etapa
  pozemné komunikácie
 • Penzión Marko
  vybudovanie rekreačno-relaxačného zariadenia
 • Centrum výskumu a inovácií bezpečnostných zásahových činností na stavebnom objekte "Ubytovacie bloky III, IV - zakladanie objektov"
  kompletná realizácia základových konštrukcií pre Ubytovacie bloky III, IV
 • Vyraďovanie JE-A, II. etapa
  zlikvidovanie stavebnej časti objektu č. 11/10
  zložisko nízkoaktívnych kalov objekt č. 839
  zdemontovanie a fragmentácia potrubia v potrubných kanáloch
 • ČOV Nové Mesto Nad Váhom - zateplenie budov
  prevádzková budova
  garáž a kompresovňa
 • Kanalizácia a ČOV Sereď
  stoka E10 - pokládka kompletnej kanalizácie
  dobudovanie kanalizačných odbočení
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
  vybudovanie stokovej siete
  kanalizačné odbočky
  rozvodná sieť v obci Kotešová
 • Hydinárska farma v Chalmovej
  vybudovanie chovnej stanice a haly
  vybudovanie spojovacej chodby, prehĺbenie násypu
 • Rekonštrukcia komunikácií na príjazdových plochách CALMIT Tisovec
  vyhotovenie nového parkoviska
  oprava príjazdovej asfaltovej komunikácie
 • Wellness Florián, Pleš
  vybudovanie welness objektu
 • Príprava strategického parku NITRA, regulácia hladiny podzemnej vody
  pokládka dažďovej kanalizácie (kompletné zriadenie kanalizácie, vrátane výkopov, obsypov, zásypov, montáže potrubia, šachiet, čerpanie vody, montáž a demontáž paženia, montáž drenáže, osadenie studňových šachiet a ich utesnenie, popojenie a osdenie prechodiek)
  čerpacie stanice

2017

 • Žilinská teplárenská, a.s. - Udržiavacie práce horúcovodného rozvodu v časti OD Carrefour -Plaváreň
  výmena horúcovodného potrubia
  dodávka, výstavba a uvedenie do prevádzky nových predizolovaných potrubí HV rozvodu
  uvedenie povrchu do riadneho stavu

 • MONDI SCP, a.s.
  vybudovanie novej skládky dreva vrátane komunikácií
 • Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS Plevník - Drieňové
  výstavba novej asfaltovej komunikácie (frézovanie podkladu s prevápnením, resp. stabilizáciou, zabezpečenie cestného telesa proti priečnemu zosuvu, násyp cestného telesa, realizácia 2-násobného asfaltového koberca, vybudovanie oporných múrov, priečnych odvodňovacích priepustov, cestných zvodidiel, úprava bočného telesa a priľahlého svahovitého terénu) a výstavba protipožiarnej nádrže
 • University Park Martin, Malá Hora
  výstavba apartmánového domu s občianskou vybavenosťou
 • Vyraďovanie JE-A, Jaslovské Bohunice
  príprava priestoru pre vyradenie
  zdemontovanie a nafragmentovanie potrubných trás, zakopanie výkopových jám betónovou drvinou
  upráva vrchnej vrstvy zásypu
 • Obec ĽUBELA - odstránenie havarijného stavu
  odstránenie naplavených hornín z dvorov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
  odvezenie a uloženie hornín
  vyčistenie a opätovná úprava prícestných rigolov

  obnova lomovým kameňom v rizikových miestach
 • Liptovské Kľačany - odstránenie havarijného stavu
  výkon povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác počas III.SPA a II.SPA
 • Prepojenie vodojemu MLYNÁRCE - PnSV

 • Modernizácia a zateplenie MŠ Medzilaborce nad Oravou
  bleskozvod, vykurovanie, výmena osvetlenia, zateplenie budovy
 • Oravský Podzámok - I/78 - sanácia zosuvu
  odstránenie spevnených plôch a krytov bitumenovaných
  odstánenie podkladov z drveného kameniva

  výplne trativodov štrkopieskom, kamenivo, oporný múr
 • Lesná cesta Bacúšska - sanácia povodňových škôd
 • Základná škola s materskou školou Dolný Kubín
  odstránenie havarijného stavu - výmena okien
 • Kamenný mlyn - obytná zóna, IV. etapa
  vybudovanie pozemných komunikácií, vodovodu vrátane prípojok
  kanalizácia dažďová a splašková
  plynovod - prípojky, NN prípojky
  verejné osvetlenie, sadové úpravy
 • Obec Turčianska Štiavnica
  odkanalizovanie domácností na ulici Hviezdoslavovej a rozšírenie kanalizácie v dĺžke 15m na ulici 9. Mája
 • Základná škola s materskou školou Dolný Kubín
  odstránenie havarijného stavu - výmena okien
 • Príprava strategického parku NITRA
  výstavba finálnych inžinierskych sietí strategického parku
  regulácia hladiny podzemnej vody
  pokládka dažďovej kanalizácie (kompletné zriadenie kanalizácie, vrátane výkopov, obsypov, zásypov, montáže potrubia, šachiet, čerpanie vody, montáž a demontáž paženia, montáž drenáže, osadenie studňových šachiet a ich utesnenie, popojenie a osdenie prechodiek)
  výstavba čerpacích staníc
 • Zariadenie pre seniorov, Zborov nad Bystricou
  ukončenie prác, kolaudácia a odovzdanie stavby do užívania

2018

 • MONDI SCP, a.s. - Výmena podložia na novej skládke dreva
  zemné a výkopové práce , výmená podložia, demontáž a následná montáž časti oplotenia
 • Spojená škola internátna Námestovo -Evakuačný výťah v pavilóne Internát - realizácia stavebnej časti : železobetónová výťahová šachta, vzduchotechnika, osvetlenie evakuačného schodiska, protipožiarne riešenie stavby;
 • Dansa s.r.o. - Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably lokalita B1 - verejný vodovod, kanalizácia a rozvody N - zemné práce; inžinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia
 • Mefal Invest, s.r.o. - OZ KAMENNÝ MLYN, Obytná zóna I.etapa - cesty a spevnené plochy - obslužná komunikácia; vodovod; splašková a dažd’ová kanalizácia; STL Plynovod, sadovnícke úpravy; verejné osvetlenie
 • Spojená škola internátna Bytča - Rozšírenie kapacít ŠMŠ pri ŠZŠ s MŠI Bytča - zemné práce, úpravy povrchov, podlahy; tepelné izolácie; vnútorná kanalizácia; elektromontáže; stolárske konštrukcie; montáž oceľových konštrukcií
 • Obec Štiavnička - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Štiavnička - stavebné práce - zateplenie obvodových stien; úpravy povrchov, podlahy; konštruckie tesárske, klampiarske; elektromontáže; dokončovacie práce - nátery
 • Calmit, spol. s.r.o. -Rekonštrukcia cesty pred triediarňou v závode Calmit Tisovec - zemné práce; vybudovanie novej kanalizačnej siete; vybudovanie umývačky kolies
 • Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Sanácia havarijného stavu oporného múru na ceste III/2327 v intraviláne obce Ľubeľa, CKM 0,195 - 0,280 - oprava oporného múru; regulácia potoka; betonárske a šalovacie práce
 • Obec Babín - Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín - komplexná rekonštrukcia; montáž vzduchotechnických zariadení; izolačné práce; vnútorná kanalizácia; zdravotechnika
 • Mondi SCP, a.s. - Úprava plochy Drevoskladu, východne od Gentlefeedu - zemné práce; zakladanie žľabov; vodorovné konštrukcie; úprava povrchov, komunikácie
 • Mondi SCP, a.s. - ECOplus - PM19 - výkopové a zemné práce - hrubé terénne úpravy na vytvorenia pilotážnej plošiny pre objekty SO 24.A 24.B 24.C 24.D diela ECOplus- PM19 v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 • Doplnkové služby cestovného ruchu - rybník na vodné športy a športový rybolov - zemné a výkopové práce; sadové úpravy; vybudovanie rybníka pre športové aktivity

2019

 • CROSS - BYTOVÝ DOM MARTIN - výstavba apartmánového domu s občianskou vybavenosťou
 • AGROMARKO - penzión s wellness Trusalová - vybudovanie reakreačno-relaxačného zariadenia
 • TATRAVAGÓNKA POPRAD - prístavba výrobnej haly - priemyselná stavba
 • YELL DESIGN reštaurácia a administratívna budova - realizácia diela              

 • Wellness Florián, Pleš - penzión s wellness, Trusalová - vybudovanie wellness objektu
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - bazén - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - strojovňa čerpadiel SCP - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - rekonštrukcia objektu vrátnice a Laboratória GATE 4 - priemyselná stavba
 • Mondi SCP, a.s. - Potrubné a káblové mosty - MOST 27
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - dažďová kanalizácia
 • Mondi SCP, a.s. - Chladiace veže 2. etapa - komunikácia
 • Mondi SCP, a.s. - Oprava betónovej plochy Gentlefeed 2. krok
 • HSF Systems SK, s.r.o. - Centrálny sklad pre MSCP, areál Mondi SCP, a.s. - priemyselná stavba

2020

 • Bytový dom CROSS, Martin - Malá Hora - dokončenie výstavby a kolaudácia diela
 • Dežerice II - Skládka odpadov 3. časť
 • Rezidencia HRABOVO - 1. etapa výstavby 62 rodinných domov
 • Rybník Poprad - Veľká - Úprava telesa rybníka
 • YELL Design - spevnené plochy, vodovod a kanalizácia
 • Rezidencia Palúdzka - výstavba obytného domu
 • Mondi SCP - Modernizácia skládky dreva
 • Mondi SCP - Rekonštrukcia budov LINDE
 • Obytná zóna Kamenný Mlyn Trnava - IV. etapa
 • Mondi SCP - Úprava a rozšírenie dopravnýcj plôch GATE 3
 • Mondi SCP - Panelové cesty za AWH
 • Mondi SCP - Rekonštrukcia vrátnice Vstup 3